Iwwert eis

Mir wëllen iech ons Heemecht weisen ass e lëtzebuergesche Veräin ouni Gewënnzweck, deen den interkulturellen Dialog tëscht Flüchtlingen an lokale Residenten ënnerstëtzt. Mir weisen iech eis Kultur, dir weist eis är Kultur. Mir koordinéieren en interkulturellen Austauschprogramm mat Atelieren an Aktivitéiten tëscht deenen zwou Populatiounen, an de Foyeren an och an der Noperschaft.