Partner

Sponsoren

Ministère de la Culture
Ville de Luxembourg
Fondation Losch

Partner

Croix-Rouge luxembourgeoise
Caritas Luxembourg
OLAI
Cultur’all
Ronnen Dësch
Hariko
Asti

Mat der Hëllef vun

Marie-Claire Philippe (design & layout)
Christian Ries (web consulting)
Revex (Comptabilitéit)
Misch Feinen (Logo)
Commune de Contern

… an all déi wonnerbar Benevole a Kënschtler, déi eis Projeten ënnerstëtzen.